Rêu Mini Taiwan

55.000

  • Nguồn gốc: ôn đới, cận nhiệt đới
  • Ánh sáng thích hợp: trung bình và cao
  • Nhiệt độ: 18 – 28c
  • pH nước: 5 -7
  • Vị trí thủy sinh: trải nền, dán trên đá, buộc lũa
  • Thể loại: rêu thủy sinh
  • Giao hàng toàn quốc
Danh mục: